Seputar Pernikahan & Rumah Tangga Menurut Islam

Ogos 19, 2008

. Mengapa dan untuk apa menikah dan berkeluarga?

– Melaksanakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya

Firman Allah swt: “… maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS an-Nisa’ 3);

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[*] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui” (QS an-Nur 32) [* Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin].
Sabda Rasulullah saw: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah!” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim); dalam hadis lain: “Menikahlah kalian dengan wanita-wanita!” (HR Imam Abu Dawud dan al-Hakim)

– Mengikuti sunnah para Nabi, Rasululullah saw, para Sahabat dan Salaf Shalih

Firman Allah swt: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS ar-Ra’d 38)

Sabda Rasulullah saw: “Menikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau [mengikuti] sunnahku, maka dia bukan termasuk [ummat]ku” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim); “Sebaik-baik umat ini adalah yang terbanyak istrinya” (HR Imam al-Bukhari).

Khalifah Umar ibn al-Khaththab ra: “Aku menikah supaya memperoleh anak keturunan.”

Abdullah ibn Abbas ra berkata: “Belum sempurna ibadah seseorang sehingga ia berkeluarga.”

Abdullah ibn Mas`ud ra berkata: “Kalaupun umurku tinggal sepuluh hari lagi, aku tetap akan menikah agar aku tidak menemui Allah swt sebagai bujangan.”

Mu`adz ibn Jabal ra setelah ditinggal mati oleh kedua istrinya berkata kepada sahabat-sahabatnya: “Carikan aku seorang istri, sebab aku tidak ingin menemui Allah sebagai bujangan.”

Imam Ahmad ibn Hanbal rh berkata: “Aku tidak suka menjadi bujangan walaupun cuma satu malam”

– Untuk menenangkan batin, menghibur dan menyegarkan perasaan

Rasulullah saw telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah! Karena sesungguhnya menikah itu akan menjaga pandangan dan memelihara syahwat farj” (HR Imam Bukhari dan Muslim); dalam hadis lain: “Allah berhak menolong tiga golongan: orang yang berjihad di jalan Allah, hamba mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan orang yang menikah dengan tujuan untuk dapat memelihara kehormatan dirinya.” (HR Imam at-Tirmidhi, Ibn Hibban, dan al-Hakim)

Imam al-Ghazali meriwayatkan pernah ada seorang pemuda mengeluh perihalnya kepada Ibn Abbas ra, bahwa ia nyaris melakukan zina dan sering masturbasi. Maka berkata Ibn Abbas ra: “Celaka kamu! Lebih baik kamu menikah meskipun dengan seorang hamba sahaya, dan itu lebih baik daripada kamu berzina!” (Ihya’ Ulumiddin, cet. Kairo 1967, jilid II, hlm. 38)

– Untuk menyempurnakan keimanan

Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh dari iman[nya] ” (HR Imam at-Thabarani); “Siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan sebagian agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada sebagian yang lain.” (HR Imam al-Bayhaqi dan Ibn al-Jawzi)

– Untuk mendapatkan keturunan yang baik

Firman Allah swt: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” (QS Ali Imran 38); “Dan Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri [maksudnya: tanpa mempunyai anak keturunan] padahal Engkau adalah Waris Yang Paling Baik.” (QS al-Anbiya’ 89); “Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan (suami/isteri) kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS al-Furqan 74)

– Untuk melahirkan generasi penerus risalah

Firman Allah swt tentang Nabi Zakaria as: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawali-ku[*] sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.” (QS Maryam 5-6) [* Di sini yang dimaksud oleh Nabi Zakaria as dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan meneruskan misi da’wah sepeninggalnya.Yang beliau khawatirkan adalah kalau orang lain yang kelak menggantikannya tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat dipercayainva, oleh sebab itu dia meminta dianugerahi seorang anak].

– Untuk membantu dalam kegiatan ibadah dan da’wah

Firman Allah swt: “Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah dalam melaksanakannya.” (QS Thaha 132); “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apapun yang diperintahkan-Nya.” (QS at-Tahrim 6)

Sabda Rasulullah saw: “Hendaklah setiap orang dari kalian mempunyai hati yang senantiasa bersyukur, lidah yang selalu berzikir, dan pasangan yang beriman dan shalih/ah yang dapat menolongnya dalam urusan akhiratnya” (HR Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Imam al-Ghazali rh menyebutkan 5 faedah yang akan diperoleh seseorang jika ia berkeluarga: [1] memperoleh anak dan keturunan, [2] menyalurkan nafsu syahwat ke jalan yang dibenarkan oleh agama, [3] membangun rumah tangga sendiri, [4] menambah jaringan keluarga, dan [5] meningkatkan kemampuan mengontrol diri. (Lihat kitabnya: Ihya’ Ulumiddin, cet. Kairo 1967, jilid II, hlm. 31-42)

II. Mencari Jodoh & Memilih Calon Suami/Isteri : Apa Kriterianya?

– “Maka menikahlah dengan wanita-wanita yang kamu nilai baik” (QS an-Nisa 3)

– “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS an-Nur 3)

– “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (QS an-Nur 26)

– “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik dari seorang wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita yang beriman) selagi mereka belum beriman. Sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS al-Baqarah 221)

– “Boleh jadi Tuhannya, jika kalian diceraikannya, kelak memberi ganti kepadanya isteri yang lebih baik daripada kalian, muslimah yang patuh, beriman, taat beragama, bertaubat, beribadat, berpuasa, janda maupun perawan.” (QS at-Tahrim 5)

– “…maka kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, yakni wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya …” (QS an-Nisa’ 25)

– Sabda Rasulullah saw: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama!” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw: “Jangan menikah dengan wanita karena kecantikannya, sebab boleh jadi kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi dirinya sendiri. Dan jangan mengawini wanita karena hartanya, sebab boleh jadi hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Nikahilah [wanita] karena agamanya, sebab sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik [untuk dikawini] asalkan ia beragama.” (HR Imam al-Bayhaqi)

Sabda Rasulullah saw: “Sebaik-baik istri kalian adalah yang banyak melahirkan anak dan penuh cinta kasih” (HR Imam al-Bayhaqi); “Kawinilah perempuan yang subur dan penuh cinta kasih, karena sesungguhnya di hari kiamat kelak aku akan bangga dengan banyaknya bilangan kalian dibanding umat-umat lain” (HR Imam Ahmad dan Ibn Hibban)

Sabda Rasulullah saw: “Sebaik-baik istri kalian adalah wanita yang apabila dipandang menyenangkan hati suaminya, apabila disuruh tidak membantah, dan apabila ditinggal pergi setia menjaga dirinya dan harta suaminya” (HR Imam an-Nasa’i); “Sebaik-baik wanita adalah mereka yang cantik paras rupanya dan tidak mahal maskawinnya” (HR Imam Ibn Hibban); “Kebaikan seorang wanita antara lain ditandai dengan mudahnya proses pelamarannya, ringannya mahar untuknya, dan cepat melahirkan anak.” (HR Imam Ahmad dan al-Bayhaqi); “Wanita yang paling banyak membawa berkah adalah yang paling menawan wajahnya dan paling sedikit maharnya” (HR Abu Amr at-Tuqani)

Sabda Rasulullah saw kepada Jabir ibn Abdillah ra yang mengawini seorang janda: “Kenapa tidak mengawini perawan saja? Supaya engkau bisa menjadi hiburan untuknya dan dia menjadi hiburan untukmu!” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, Imam al-Ghazali rh menyimpulkan 8 kriteria: [1] kuat agamanya (mutadayyin) dan tidak fasiq, [2] baik akhlaknya, [3] cantik/tampan rupanya, [4] ringan maharnya, [5] masih perawan/jejaka, [6] subur/ berpotensi punya anak, [7] berasal dari keluarga/keturunan orang baik-baik, [8] bukan dari keluarga dekat sekali. (Lihat kitabnya: Ihya’ Ulumiddin, cet. Kairo 1967, jilid II, hlm. 48-53)

III. Pola Rumah Tangga dan Ciri-cirinya

1. Rumah Tangga Bisnis:

Sejak awal didirikannya rumah tangga semacam ini telah dihitung-hitung berapa keuntungan materi yang akan diperoleh, bila aku menikah dengan si dia, berapa tabunganku akan bertambah saat menikah dan setelah menikah. Apa pasanganku nanti dapat menambah hartaku atau malah akan mengurangi. Dan bila kami nanti punya anak, berapa anak yang kira-kira dapat menguntungkan usaha yang bakal kami jalankan saat ini dst. Rumah tangga seperti ini banyak sekali ditemukan di negara Barat yang hanya berfikir pada materi. Padahal Allah telah berfirman: “Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka

kerjakan.” (QS 34:37)

2. Rumah Tangga Barak:

Yang terdengar dari rumah tangga ini hanya perintah-perintah atau komando-komando layaknya jendral kepada kopralnya. Bila si kopral tidak melaksanakan atau lalai menjalankan tugas, maka konsekwensinya adalah hukuman, baik berupa umpatan atau bahkan pukulan. Di sini tidak ada suasana dialogis yang mesra, anggota keluarga yang berperan sebagai kopral, selalu merasa tertekan dan takut bila ada sang jendral di rumah, dan selalu berdoa dan berharap agar sang jendral segera berlalu keluar rumah.

3. Rumah Tangga Arena Tinju:

Bila suami dan istri merasa memiliki derajat, kekuatan dan posisi yang setara serta pendapatnya lah yang benar dan harus terlaksana. Bila ada perbedaan dan salah faham sedikit saja, maka digelarlah “pertandingan” yang dapat berupa baku cekcok, baku hantam atau baku UFO (piring terbang). Masing-masing berusaha membuat KO lawannya dengan berbagai taktik. Tidak ada kata damai sebelum salah satunya menyerah.

4. Rumah Tangga Islami:

Didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik individu maupun seluruh anggota. Mereka berkumpul dan mencintai karena Allah, saling menasehati kejalan yang ma’ruf dan mencegah dari kemunkaran. Setiap anggota betah tinggal didalamnya karena kesejukan iman dan kekayaan ruhani. Rumah tangga yang menjadi panutan dan dambaan ummat yang didalamnya selalu ditemukan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Merupakan surga dunia, seperti yang sering kita dengar, Rasul pernah bersabda: Bayti jannati! Rumahku adalah surgaku. Rumah yang dimaksud di sini tentunya bukan bangunan fisiknya yang bak istana dengan taman yang luas dan kolam renangnya, tapi rumah disini adalah suasana atau “ruh” dari rumah tsb.

5. Ciri-ciri dan Cara-cara Rumah Tangga yang Islami:

a. Didirikan atas dasar ibadah

Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan atau yang tidak islami. Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini yang hanya untuk mengabdi/beribadah kepada Allah, maka pernikahan ini pun harus diniatkan dalam rangka tsb. Beberapa contoh yang tidak islami, pemilihan jodoh tidak berdasarkan diennya (agamanya), proses berpacaran, pemilihan hari “baik” untuk acara pernikahan,sebelum akad nikah ada acara widodareni atau mandi air kembang dan dalam acara walimahan ada upacara (adat) injak telur dan buang-buang beras (saweran) dsb.

b. Terjadi internalisasi nilai Islam secara kaffah (menyeluruh).

Dalam rumah tangga islami segala adab-adab islam dipelajari dan dipraktekan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri, dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya. Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktek ibadah. Oleh sebab itu suami dan istri seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam. Sabda Rasulullah saw: “Semoga Alloh merahmati suami yang bangun malam hari lalu shalat dan membangunkan pula istrinya lalu shalat pula. Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun malam hari lalu shalat dan membangunkan pula suaminya lalu shalat pula. Jika enggan maka dipercikkannya air ke wajahnya.” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah).

c. Terdapat keteladanan (qudwah) dari suami maupun istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak.

Setiap hendak keluar atau masuk rumah anggota keluarga membiasakan mengucapkan salam dan mencium tangan, merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Bagaimana mungkin anak akan menegakkan sholat diawal waktu, sementara orang tuanya asik melihat TV pada saat azan berkumandang (ini contoh yang buruk). Keluarga islami merupakan contoh teladan di lingkungannya, selalu nilai-nilai positif saja yang terlontar dari para tetangganya bila membicarakan rumah tangga ini. Hal ini bisa terjadi bila adanya contoh-contoh yang islami dilakukan serta silaturahmi ke tetangga yang intensif.

d. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat.

Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Firman Allah swt: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS an-Nisa’ 32). Suami atau istri harus faham apa kewajiban dan haknya, sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masing-masing hanya menuntut haknya terpenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Firman Allah swt: “Dan hak-hak mereka sebanding dengan kewajiban-kewajiban mereka. Akan tetapi para suami, mempunyai satu derajat lebih tinggi dari isterinya” (QS al-Baqarah 228). Islam telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban ini, apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri, dan begitu pula sebaliknya. Kewajiban suami tidak bisa dilakukan secara optimal oleh istri, begitu pula sebaliknya.

e. Tercukupnya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar.

Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya sesuai kemampuannya, karena itu merupakan salah satu tugas utamanya. Firman Allah swt: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” (QS al-Baqarah 233). Sabda Rasulullah saw: “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menelantarkan anggota keluarganya” (HR Imam Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa’i). Namun istri tidak boleh menuntut lebih dari pendapatan halal sebatas kemampuan sang suami. Firman Allah swt: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS ath-Thalaq 7)

f. Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri.

Seorang suami dituntut untuk lebih bisa bersabar ketimbang istrinya, dimana istri itu lemah secara fisik atau pribadinya. Begitu juga sebaliknya. Jika salah seorang dituntut untuk melakukan segala sesuatu sendiri maka ia akan buntu. Tidak boleh terlalu keras ataupun berlebihan dalam menegur dan meluruskan yang salah, karena itu berarti membengkokkannya dan membengkokkannya berarti menceraikannya. Rasulullah saw bersabda: “Nasehatilah wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang bengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kamu luruskan maka berarti akan mematahkannya. Dan seandainya kamu biarkan maka akan terus saja bengkok, untuk itu nasehatilah dengan baik.” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim). Masing-masing harus menyadari dan bisa memaklumi kelemahan yang lain, dan mesti bersabar untuk menghadapi pasangannya. Seorang suami seyogyanya tidak terus-menerus mengingat apa yang menjadi bahan kesempitan keluarganya, alihkan pada beberapa sisi kekurangan mereka. Dan perhatikan sisi kebaikan niscaya akan banyak sekali. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini maka berperilakulah lemah lembut. Sabda Rasulullah saw: “Orang mu’min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik budi pekertinya dan paling lemah-lembut perilakunya kepada ahli keluarganya” (HR Imam at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan al-Hakim). Sebab jika ia sudah melihat sebagian yang dibencinya maka tidak tahu lagi dimana sumber-sumber kebahagiaan itu berada. Allah swt berfirman; “Dan bergaullah bersama mereka dengan baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An Nisa’ 19). Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin akan tercipta ketentraman, kedamaian dan cinta kasih itu: jika pemimpin keluarga itu sendiri berperangai keras, jelek pergaulannya, sempit wawasannya, dungu, terburu-buru, tidak pemaaf, pemarah, jika masuk terlalu banyak mengungkit-ungkit kebaikan dan jika keluar selalu berburuk sangka. Padahal sudah dimaklumi bahwa interaksi yang baik dan sumber kebahagiaan itu tidaklah tercipta kecuali dengan kelembutan dan menjauhakan diri dari prasangka yang tak beralasan. Dan kecemburuan terkadang berubah menjadi prasangka buruk yang menggiringnya untuk senantiasa menyalah tafsirkan omongan dan meragukan segala tingkah laku. Ini tentu akan membikin hidup terasa sempit dan gelisah dengan tanpa alasan yang jelas dan benar. Bersabda Rasulullah saw: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya kepada ahli keluarganya” (HR Imam at-Tirmidzi)

g. Menghindari hal-hal yang tidak Islami.

Kita tidak bisa hidup sendirian terpisah dari masyarakat. Betapapun taatnya keluarga tsb terhadap norma-norma agama, apabila sekitar lingkungannya tidak mendukung, pelarutan nilai akan lebih mudah terjadi, terutama pada anak-anak. Oleh sebab itu banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak islami harus disingkirkan dari dalam rumah, misalnya penghormatan kepada benda-benda keramat, memajang patung-patung, memasukkan ke rumah majalah/koran/video atau saluran internet dan TV (ini yang susah) yang tidak islami, bergambar mesum dan adegan kekerasan, memperdengarkan lagu-lagu yang tidak menambah keimanan.

h. Berperan dalam pembinaan masyarakat:

Keluarga islami harus memberikan kontribusi yang cukup bagi perbaikan masyarakat sekitarnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS an-Nahl 125). Setiap anggota keluarga islami diharuskan memiliki semangat berda’wah yang tinggi, karena profesi utama setiap muslim/ah adalah sebagai da’i. Suami harus dapat mengatur waktu yang seimbang untuk Allah swt (ibadah ritual), untuk keluarga (mendidik keluarga serta bercengkrama bersama istri dan anak-anak), waktu untuk ummat (mengisi ceramah, mendatangi pengajian, menjadi pengurus mesjid, panitia kegiatan keislaman) dan waktu mencari nafkah. Begitu pula dengan istri harus diberi kesempatan untuk bekiprah dijalan da’wah ini memperbaiki muslimah disekitarnya. Bila pemahaman keislaman antara suami dan istri sekufu, maka tenaga untuk melakukan manuver da’wah keluar akan lebih banyak, karena suami tidak perlu menyediakan waktu yang terlalu banyak untuk mengajari istrinya. Begitu pula istri mendukung dan memperlancar tugas suami dengan ikhlas. Hubungan suami istri semacam ini bukanlah semata-mata hubungan duniawi atau nafsu hewani namun berupa interaksi jiwa yang luhur, suatu pertalian luhur yang dapat berlanjut sehingga ke kehidupan akhirat kelak, sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an: “Itulah surga ‘Adn yang mereka itu masuk di dalamnya bersama-sama orang yang shaleh, baik itu orangtuanya, istri/suaminya dan anak cucunya.” (QS ar-Ra’d 23)

6. TIPS MENJAGA HUBUNGAN HARMONIS SUAMI-ISTERI

a. Berusaha untuk sabar dalam berbagai situasi.

‘Sabar’ yang dimaksud adalah: mau menerima kenyataan, lapang dada, tulus ikhlas, rela (nrimo), tahan menderita, tidak mudah mengeluh, tidak cepat tersinggung (irritable atau hypersensitive), tidak mudah marah, cepat memaafkan, mau mengakui kesalahan sendiri dan sanggup meminta maaf, berani bersikap jujur, setia (loyal dan faithful), teguh pada janji, dan punya pendirian/prinsip. Firman Allah swt: “Dan kami jadikan kalian satu sama lain sebagai cobaan. Apakah kalian sanggup bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha Melihat” (QS al-Furqan 20)

b. Bersikap moderat kepada satu sama lain:

Jika terlalu lunak, bisa diinjak; jika terlalu keras, bisa digilas! Jika terlalu banyak dan cepat sekali cemburu, bisa berantakan; namun jika tidak pernah cemburu, dilaknat Rasulullah saw. Terlalu possessive tidak baik, terlalu permissive pun tidak baik juga. Jadi, sewajarnya dan selayaknya saja. Sebab, kata Imam al-Ghazali rh, “segala sesuatu, jika sudah melampaui batasnya, akan berbalik kepada lawannya” (fa-kullu maa jaawaza haddahu, in‛akasa ‛alaa dhiddihi).

c. Berusaha untuk memberikan sesuatu (a gift or present) kepada satu sama lain.

Sebab, semua manusia yang normal pasti suka dan berbunga-bunga hatinya jika menerima hadiah, apakah itu dari orangtua, guru, teman, kekasih, suami, istri (ataupun—untuk sebagian orang di sini—lotto!). “Saling memberi hadiah-lah kalian satu sama lain, niscaya tumbuh cinta diantara kalian!” (tahaaduu tahaabbuu!), demikian pesan Rasulullah saw dalam sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari dan al-Bayhaqi.

Wabillahi t-tawfiq wa l-hidayah, wa s-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

…. mudah- mudahan kita selalu mendapat taufiq dan hidayah dari-Nya…

Advertisements

MENJEMPUT JODOH

Ogos 19, 2008

Jika anda sudah merasa gelisah ketika pada malam-malam yang sepi tidak ada teman yang mendampingi, inilah saatnya bagi anda untuk menikah. Jika anda sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya anda perlu hidup berdua. Jika anda sudah begitu resah saat melihat akhwat di perjalanan, itulah saatnya anda menguatkan hati untuk meminang. Hanya dua kalimat yang perlu anda persiapkan untuk meminang; alhamdulillah bila diterima dan allaahu akbar bila ditolak.

Pasalnya, mencari jodoh tidak selalu mudah. Seorang ikhwan yang sudah besar harapannya untuk bisa segera melangsungkan pernikahan, masih saja belum bisa menemukan wanita yang bisa mendampinginya mengarungi kehidupan. Padahal usianya sudah menginjak tiga puluh lima, pekerjaannya sudah cukup memadai. Akan tetapi, mencari jodoh ataupun menjemput jodoh tidak semudah mencari pekerjaan.

Apa yang kurang dari sahabat kita sehingga begitu sulit menemukan jodoh? Pahami langkah-langkah yang dituturkan ustadz muda lulusan Universitas di Yordania ini;

Langkah pertama, amalkan sesering mungkin surat Al Furqon ayat 74 yang berisi do’a setiap selesai shalat. Rabbanaa hablanaa min azwajinaa wa zurriyatinaa qurrotan a’yun, waj’alnaa lilmuttaqiina imaamaa. Artinya, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa

Langkah kedua, setiap muslim wajib membantu saudaranya mendapat jodoh, jangan menghalang-halanginya. Firman Allah dalam surat ar Rum:21; Wa min ayatihi an kholaqo lakum min anfusikum azwajaan litaskunuu ilaiha wa ja’ala bainakum mawaddatan wa rohmah. Inna fii dzaalika la aayati liqoumii yatafakkaruun. Artinya, Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yg demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Mawaddah merupakan cinta yang terjadi pada kedua belah pihak sedang rahmah mungkin hanya cinta yang terjadi dari salah satu pihak. Tetapi apapun itu, kita lihat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah antara lain menjadikan pasangan-pasangan dari jenisnya sendiri. Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah menciptakan pasangan bagi manusia dengan pohon palm (wa min ayatihi an kholaqo lakum min anfusikum ajwajaa). Maka, dosa besar orang yang menghalang-halangi saudaranya yang akan mendapat jodoh. Sebenarnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk saudara-saudara kita agar mendapat pasangan.

Ketika ada tetangga melahirkan, kita disunahkan untuk memberikan tahni’ah ucapan selamat. Ketika diundang dalam pernikahan dalam Islam wajib hukumnya datang. Islam mengajarkan shalat jama’ah, shalat jum’at. Dari tempat-tempat yang dianjurkan datang ini, bisa terjalin obrolan-obrolan yang secara tidak langsung bisa mengarah pada upaya mendapat jodoh ataupun memudahkan mereka untuk menjadi “biro jodoh” bagi saudaranya yang belum berpasangan.

Langkah ketiga, tidak boleh menunda-nunda. Ibarat orang yang memiliki uang Rp 15 juta, ada yang menawarkan tanah langsung dibeli, takut-takut harga tanah akan naik. Begitu pula dengan jodoh.

Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda-tunda; shalat pada waktunya, jenazah kalau sudah siap dikebumikan, seorang wanita kalau sudah mendapatkan pasangan yang pas untuk menikah.

Kita bisa bayangkan seandainya ajaran Islam melaknat umatnya yang belum menikah. Firman Allah; “Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Banyak sekali rahmat dari agama Islam, diantara masalah jodoh. Jadi, barang siapa yang bisa menjadi perantara bagi saudaranya untuk menikah dia berati sudah membangun rumah di syurga.

“Jodoh memang harus dijemput. Tidak ada pasifisme, tidak ada patalisme dalam Islam. Dan, ingat! Setiap langkah serius yang kita hayunkan, Allah pasti akan membantu. Siapa yang bersikeras semangat juangnya berada di jalan-Ku untuk mendapat petunjuk-Ku, akan Aku berikan petunjuk-Ku, akan Aku mudahkan apa yang dia inginkan,” tegas Ustadz Ali seraya mengutip salah satu ayat al Qur’an.

Jadi, dari tiga hal yang sudah ditaqdirkan Allah, yaitu rezeki, ajal dan jodoh, tidak boleh disertai sikap pasifisme dan fatalisme. Semua itu ada ihktiar dan syar’inya dalam Islam. Kalau benar-benar beriman, setiap gerak dan niatnya pasti akan mendatangkan pahala dari Allah. Sebaliknya, orang yang paling bodoh, niatnya saja mendapat murka Allah? apalagi bergerak!

Pilih pacaran atau khitbah?

“Tidak ada yang bisa dilihat (lebih indah) oleh orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan,” begitu Rasulullah bersabda sebagaimana disebutkan oleh Thawus dari Ibnu Abbas ra.

Rasanya tidak perlu pembuktian panjang lebar untuk menunjukkan betapa indahnya pernikahan dimata orang-orang yang saling mencintai. Sepanjang sejarah, banyak peristiwa mengharukan karena besarnya keinginan orang yang mencintai untuk menikah. Pernikahan tampak begitu indah bagi orang yang belum menikah. Tapi jangan lupa, cinta yang hakiki adalah ba’da ijab qabul.

Ada seorang ulama besar bernama Ibnu Hazm, beliau mempunyai satu kitab yang berhubungan dengan cinta. Judul bukunya Thouqul Hamamah. Dia mengatakan, seorang fakih berbicara tentang cinta, cinta itu memberikan kekuatan. Bagaimana dengan pacaran?

Karena Islam telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan, jadilah lelaki yang bersikap kesatria (gentle). “Kalau mencintai jangan tanggung-tanggung, menikahlah segera. Wanita dididik agar tidak menjadi barang yang mudah disentuh kaum laki-laki. Kalau mau, boleh membeli dengan ijab qabul. Kalau masih nanti-nanti, lakukan khitbah, tapi tidak boleh lebih dari dua tahun. Karena, kalau masa khitbahnya terlalu panjang, dikhawatirkan akan lahir sesuatu yang tidak terkendali pada akhirnya.”

Ditegaskannya lagi, pacaran merupakan produk import. Terbukti memang pacaran datang dari barat, karena mereka susah untuk menikah. Di dalam Islam tidak ada, istilah pacaran. Para Ulama pun sepakat mengatakan, tidak ada cinta setelah ijab qabul, sebelumnya masih gombal.

Sabda nabi Muhammad SAW, “Wanita paling buruk adalah yang paling mahal maharnya.” Jadi pernikahan dalam Islam ada tendanya. Lalu, bagaimana menentukan kriteria laki-laki yang dinikahi atau pun perempuan yang dinikahi? Pertama, harus perempuan dan laki-laki yang soleh/solehah. Sabda Rasulullah, ” Siapa yang datang kepada kalian perempuan yang ingin meminang putri-putri kalian yang kalian yakin dengan akhlak dan agamanya, jangan ditunda.”

Begitu pula dengan wanita. Berhati-hatilah dengan Hodro’ubiman. Nabi mencotohkan Hodro’ubiman dengan pepohonan besar yang berasal dari tempat kotor. Maksudnya, jangan memandang calon istri hanya kecantikannya saja. Kecantikan tidak segalanya, berapa banyak orang tertipu karena kecantikan wanita ataupun ketampanan laki-laki. Perceraian sekarang ini banyak terjadi, karena laki-lakinya tidak soleh dan perempuannya tidak solehah.

Marah sedikit minta cerai, ngamuk sedikit mau mencerai, karena tidak melihat agama yang bagus. Akhirnya rumah tangga rentan, tidak awet. (tidak bertahan) Tetapi mereka yang membangun rumah tangga atas pilihan kesoehannya, mampu menjaga hati dengan ikhlas. Istri yang solehah dimarahi suami, cukup mengingatkan, “Ah papa kalau marah jelek banget,” seraya berujar, “Ayo Pa shalat jam’ah sudah waktunya.

Rumah tangga yang dibangun atas pilihan tingkat kesolehan seseorang akan memberi ketenangan pula pada tetangga-tetangga sekitarnya. Ba’da maghrib terdengar lantunan ayat suci al Qur’an, ketika pagi suaminya bekerja dilepas dengan senyum dan cium tangan, lalu sang istri mendoakan semoga suaminya keluar dari rumah ini dengan tujuan yang baik, ditempat kerja mendapat yang baik, kembali ke rumah pun dengan baik.

Kekayaan, kecantikan dan agama yang menjadi pilihan seseorang menentukan kriteria pasangan, Nabi Muhammad jelas lebih menekankan pada agama. “Siapa yang sudah mendapat pasangan dengan agamanya bagus, insya Allah tangan kamu akan bersih, karena ketika kita bicara pernikahan berarti bicara masa depan umat manusia. Rumah tangga kita adalah bagian kecil dari komunitas yang besar. Kalau setiap rumah tangga sudah tidak nyaman, percayalah pasti masyarakat yang ada di dalam pun tidak akan merasa nyaman.”

Dalam riwayat yang bercerita tentang tunangan, Nabi pernah bercerita pada sahabatnya, “Utuslah orang-orang kita untuk melihat bagaimana calon yang kamu sukai.” Sebagai laki-laki, tentunya tidak mau seperti membeli kucing dalam karung. Perempuan juga tidak mau dapat kucing garong. Caranya bagaimana?

“Silaturahmi yang bagus. Ketika ada undangan perkawinan, keluarga-keluarga diundang, disini kita lihat tidak ada wanita mengungkapkan ketertarikannya, tetapi dengan penuh penghormatan jangan kepada sembarang orang. Dia harus pikirkan perasaannya tersebut pada orang yang shaleh yang bisa menjaga amanah jangan sampai nanti disebarkan ke mana-mana. Hanya boleh mengutarakan pada rekan yang diyakini ketakwaan dan keimannya sehingga mampu menjaga kehormatan.”

Jodoh dan kelanggengan

Allah SWT Maha Rahman Rahim dan Muhammad SAW Ro’ufun Rohim diutus sebagai rahmah, harus diyakini bahwa semua yang dibawanya akan memberi manfaat bagi kita. Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, Allah SWT tidak butuh pada kita, tapi Dia sayang pada kita. DiberikanNya aturan-aturan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dan sekarang terbukti, mereka-mereka di negara barat akan mengadopsi konsep rumah tangga idaman Islam. Karena mereka sudah pusing, bapak mereka dimana, ibu mereka dimana, tidak tahu keluarga dimana. Sekarang mereka berpikir ternyata konsep yang mampu menjaga kesolidan masyarakat, satu negara harus dimulai dari rumah tangga, tidak ada konsep yang paling jitu sebagaimana konsep yang dibawakan Muhammad SAW.

Definisi jodoh dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pasangan. Budaya kita kemudian ada mengartikan yang namanya jodoh berarti yang sampai meninggal. Sementara, jodoh dalam bahasa al Qur’an adalah jaudz, adzwaj. Di dalam surat al Ahzab ayat 37, ada peristiwa pernikahan Zaid bin Haritsah. Diceritakan bagaimana Zaid harus bercerai dengan istrinya Zainab, seorang bangsawan dari Quraisy. Zaid merupakan budak Nabi Muhammad sekaligus anak angkat Rasulullah SAW, sehingga ada yang menyebut Zaid bin Muhammad.

Zaman dulu terjadi thalaq saja bingung. Apalagi, Zaid dinikahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tapi umur pernikahannya pun tidak berlangsung lama. Setelah terjadi perceraian, Rasulullah diwahyukan untuk menikahi mantan istri Zaid. “Jangan dipikir menjadi Nabi itu enak, kalau kita nanti disuruh menikahi mantan istri budak kita. Apa yang terekam dalam pikiran kita?” cetus Ust Ali

Surat Al Ahzab ayat 37 ini berkaitan dengan ajaran Islam yang mencoba mengikis habis sistem adopsi anak. Nabi memungut Zaid, kemudian orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Islam tidak pernah menyebutkan yang namanya anak pungut menjadi anak kandung dan berhak mendapat warisan dan seterusnya. Untuk mengikis habis adat Zahiliyah ini, tidak tangung-tanggung Nabi Muhammad disuruh menikahi mantan istri Zaid.

Jadi yang namanya jodoh, langgeng atau tidak langgeng Allah yang menentukan. Tidak berarti, jodoh tidak langgeng itu bukan jodoh. Mungkin selama 25 tahun membina rumah tangga, ternyata bubar, kemudian masing-masing suami istri mendapat jodoh kedua. Waallaahu a’lam bi shawab.

Ajaran Islam melarang umatnya menikahi perempuan musyrik.

Ketentuan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, ungkap Usta Ali Hasan Bahar, meskipun tidak dianjurkan tapi masih terjadi perdebatan, apakah yahudi nasrani masuk dalam ahlul kitab. Kerena kitab mereka sudah tidak otentik lagi, tidak seperti ahli kitab yang ada di madinah di zaman Nabi Muhammad SAW.

Merujuk dari penggalan ayat Al Qur’an, “?..wal muhsonati minaladzinna ahlull kitab”, Mereka yang boleh dinikahi dari ahli kitab adalah wanita yang muhshonat, yang bisa menjaga kehormatannya. Sebaliknya, tidak ada ketentuan wanita boleh menikah selain dengan muslim. Pasalnya, lelaki adalah kepala rumah tangga ketika menikah. Sebagai kepala rumah tangga, di dalam ajaran Islam, laki-laki harus menjadi laki-laki yang soleh. Artinya, dia takut pada Allah, mencintai Nabi Muhammad utusan Allah dan dia mengetahui dengan pasti wanita yang ada di bawah pimpinaannya adalah hamba Allah yang harus mendapatkan hak-haknya.

Poligami disukai laki-laki, dibenci wanita?

Dosa kaum laki-laki sebagai pengikut Rasulullah SAW antara lain membesar-besarkan poligami. Karena pada prakteknya, poligami yang dilakukan kaum laki-laki belakangan ini tidak sesuai dengan sunah Rasulullah, sehingga sebagian besar para wanita takut dengan poligami. Oleh sebab itu dalam Al Qur’an, selalu diingatkan bahwa nabi-nabi harus beriman. Dalam surat an Nur dijelaskan, laki-laki diperintahkan menjadi laki-laki yang shaleh dan wanita pun diperintahkan menjadi wanita yang solehah, sehingga kalau kita mempelajari poligami dalam Islam, benar-benar sudah disalahkan.

Nabi Muhammad SAW melakukan poligami bukan dengan wanita muda. Contohnya, ketika ditengah peperangan sudah selesai, Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita tengah menangis lalu banyak anak-anak kecil memeluknya. Nabi kemudian bertanya kepada wanita itu, “Kenapa anda menangis, dimana suami anda?” Si wanita menjawab, “Suami saya gugur di medan perang, saya tidak tahu bagaimana harus memberi makan pada anak-anak saya. Nabi Muhammad pun berkata, “Saya ingin menjadi suami kamu.”

Betapa manusiawi sekali. Masih adakah lelaki seperti ini? “Untuk wanita yang tidak menerima poligami, itu hak dia. Tetapi saya ingatkan, coba fahami poligami dengan sebenar-benarnya, jangan sampai anda membenci sesuatu yang sebenarnya tidak usah anda benci. Karena kesalahan orang-orang yang mempraktekan poligami dengan tidak benar. Di Perancis sedang gencar-gencarnya poligami karena sudah terlalu banyak wanita yang sendirian. Tetapi ingat, harus laki-laki yang benar laki-laki. Bukan laki-laki yang seperti binatang.”

Bagaimana dengan prilaku suami yang berpoligami bersikap tidak adil dan menunjukkan kertidakadilannya? Rasulullah menegaskan dalam salah satu hadisnya, mereka yang bersikap tidak adil terhadap istri-istrinya di akhirat nanti jalannya akan terlihat pengkor.

Bagi wanita yang tetap tidak menerima poligami, pelajari lagi suri tauladan Rasulullah pada istri-istrinya. Di tengah-tengah peperangan dengan istri-istri mantan musuhnya, Rasulullah tetap memiliki rasa sayang. Tidak tangung-tanggung, rasa sayang itu direalisasikan dengan bentuk pernikahan.

“Kalau saya umpamakan, kira-kira poligami seperti boderek. Kalau sakit kepala, jangan minum boderek terlalu banyak. Kalau tidak sakit kepala, jangan minum boderek. Karena apa? Ini harta Allah SWT yang akan memberikan keturunan, mampu tidak kita menjaga keturunan kita dari istri tua dengan istri muda dengan saling menyangi. Pernikahan tujuannya, sakinah, mawaddah wa rahmah. Jangan sampai ada pernikahan yang tidak mengarah pada tiga hal ini. Artinya, seseorang yang melakukan itu sedang tertipu.”

Nabi paling membenci kalau ada permusuhan. Terlebih, bila ada orang yang salah menggunakan poligami sehingga dia menuruti kantong permusuhan berkepanjangan. Permusuhan melahirkan penyakit hati. “Jangan sampai ada wanita takut menikah karena takut poligami. Ciptakan rasa aman, bagaimana menjadi seorang suami yang shaleh, bertanggungjawab, sehingga seorang istri tidak pernah merasa takut dikhianati, mendapat haknya, juga melaksanakan kewajibannya.”


Proposal Nikah

Ogos 19, 2008

Latar Belakang

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati, saya cintai dan sayangi, semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita dan tidak putus-putus memberikan nikmatNya kepada kita. Amin

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati..sebagai hamba Allah, saya telah diberi berbagai nikmat. Maha Benar Allah yang telah berfirman : “Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk-ufuk dan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas bahwa Allah itu benar dan Maha Melihat segala sesuatu”.

Nikmat tersebut diantaranya ialah fitrah kebutuhan biologis, saling membutuhkan terhadap lawan jenis.. yaitu: Menikah ! Fitrah pemberian Allah yang telah lekat pada kehidupan manusia, dan jika manusia melanggar fitrah pemberian Allah, hanyalah kehancuran yang didapatkannya..Na’udzubillah ! Dan Allah telah berfirman : “Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk lagi kotor” (Qs. Al Israa’ : 32).

Ibunda dan Ayahanda tercinta..melihat pergaulan anak muda dewasa itu sungguh amat memprihatinkan, mereka seolah tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Seolah-olah, dikepala mereka yang ada hanya pikiran-pikiran yang mengarah kepada kebahagiaan semu dan sesaat. Belum lagi kalau ditanyakan kepada mereka tentang menikah. “Saya nggak sempat mikirin kawin, sibuk kerja, lagipula saya masih ngumpulin barang dulu,” ataupun Kerja belum mapan , belum cukup siap untuk berumah tangga¡¨, begitu kata mereka, padahal kurang apa sih mereka. Mudah-mudahan saya bisa bertahan dan bersabar agar tak berbuat maksiat. Wallahu a’lam.

Ibunda dan Ayahanda tersayang..bercerita tentang pergaulan anak muda yang cenderung bebas pada umumnya, rasanya tidak cukup tinta ini untuk saya torehkan. Setiap saya menulis peristiwa anak muda di  majalah Islam, pada saat yang sama terjadi pula peristiwa baru yang menuntut perhatian kita..Astaghfirullah.. Ibunda dan Ayahanda..inilah antara lain yang melatar belakangi saya ingin menyegerakan menikah.

Dasar Pemikiran

Dari Al Quran dan Al Hadits :

1. “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN MEREKA DENGAN KARUNIANYA. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur (24) : 32).

2. “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).

3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36).

4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72).

5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).

6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).

7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1).

8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).

9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa’ (4) : 3).

10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).

11. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !”(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

12. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).

13. Dari Aisyah, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Hakim dan Abu Dawud). 14. Jika ada manusia belum hidup bersama pasangannya, berarti hidupnya akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan orang yang menikah berarti melengkapi agamanya, sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya.” (HR. Baihaqi).

14. Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat.(HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai).

15. “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim) : a. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.”

16. “Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).

17. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Abu Dawud).

18. Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).

19. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).

20. Rasulullah SAW. bersabda : “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari).

21. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Abu Ya¡¦la dan Thabrani).

22. Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. (HR. Ibnu Majah,dhaif).

23. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits).

Tujuan Pernikahan

1. Melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul.

2. Melanjutkan generasi muslim sebagai pengemban risalah Islam.

3. Mewujudkan keluarga Muslim menuju masyarakat Muslim.

4. Mendapatkan cinta dan kasih sayang.

5. Ketenangan Jiwa dengan memelihara kehormatan diri (menghindarkan diri dari perbuatan maksiat / perilaku hina lainnya).

6. Agar kaya (sebaik-baik kekayaan adalah isteri yang shalihat).

7. Meluaskan kekerabatan (menyambung tali silaturahmi / menguatkan ikatan kekeluargaan)

Kesiapan Pribadi

1. Kondisi Qalb yang sudah mantap dan makin bertambah yakin setelah istikharah. Rasulullah SAW. bersabda : ¡§Man Jadda Wa Jadda¡¨ (Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil melewati rintangan itu).

2. Termasuk wajib nikah (sulit untuk shaum).

3. Termasuk  tathhir (mensucikan diri).

4. Secara materi, Insya Allah siap. ¡§Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya¡¨  (Qs. At Thalaq (65) : 7)

Akibat Menunda atau Mempersulit Pernikahan

§ Kerusakan dan kehancuran moral akibat pacaran dan free sex.

§ Tertunda lahirnya generasi penerus risalah.

§ Tidak tenangnya Ruhani dan perasaan, karena Allah baru memberi ketenangan dan kasih sayang bagi orang yang menikah.

§ Menanggung dosa di akhirat kelak, karena tidak dikerjakannya kewajiban menikah saat syarat yang Allah dan RasulNya tetapkan terpenuhi.

§ Apalagi sampai bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersunyi sepi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahramnya, karena yang menjadi pihak ketiganya adalah syaitan.” (HR. Ahmad) dan “Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya” (HR. Thabrani dan Baihaqi).. Astaghfirullahaladzim.. Na’udzubillahi min dzalik

Namun, umumnya yang terjadi di masyarakat di seputar pernikahan adalah sebagai berikut ini :

· Status yang mulia bukan lagi yang taqwa, melainkan gelar yang disandang:Ir, DR, SE, SH, ST, dsb

· Pesta pernikahan yang wah / mahar yang tinggi, sebab merupakan kebanggaan tersendiri, bukan di selenggarakan penuh ketawadhu’an sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. (Pernikahan hendaklah dilandasi semata-mata hanya mencari ridha Allah dan RasulNya. Bukan di campuri dengan harapan ridha dari  manusia (sanjungan, tidak enak kata orang). Saya yakin sekali.. bila Allah ridha pada apa yang kita kerjakan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak.)

· Pernikahan dianggap penghalang untuk menyenangkan orang tua.

· Masyarakat menganggap pernikahan akan merepotkan Studi, padahal justru dengan menikah penglihatan lebih terjaga dari hal-hal yang haram, dan semakin semangat menyelesaikan kuliah.

Memperbaiki Niat :

Innamal a’malu binniyat……. Niat adalah kebangkitan jiwa dan kecenderungan pada apa-apa yang muncul padanya berupa tujuan yang dituntut yang penting baginya, baik secara segera maupun ditangguhkan.

Niat Ketika Memilih Pendamping

Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya.”(HR. Thabrani).

“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama”. (HR. Ibnu Majah).

Nabi SAW. bersabda : Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, sebab (akibatnya) dapat melahirkan anak yang lemah (baik akal dan fisiknya) (Al Hadits).

Dari Jabir r.a., Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, ¡§Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan kecantikannya ; maka pilihlah yang beragama.” (HR. Muslim dan Tirmidzi). Niat dalam Proses Pernikahan

Masalah niat tak berhenti sampai memilih pendamping. Niat masih terus menyertai berbagai urusan yang berkenaan dengan terjadinya pernikahan. Mulai dari memberi mahar, menebar undangan walimah, menyelenggarakan walimah. Walimah lebih dari dua hari lebih dekat pada mudharat, sedang walimah hari ketiga termasuk riya’. “Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”(Qs. An Nisaa (4) : 4).

Rasulullah SAW bersabda : “Wanita yang paling agung barakahnya, adalah yang paling ringan maharnya” (HR. Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi dengan sanad yang shahih). Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda, “Sesungguhnya berkah nikah yang besar ialah yang sederhana belanjanya (maharnya)” (HR. Ahmad). Nabi SAW pernah berjanji : “Jangan mempermahal nilai mahar. Sesungguhnya kalau lelaki itu mulia di dunia dan takwa di sisi Allah, maka Rasulullah sendiri yang akan menjadi wali pernikahannya.” (HR. Ashhabus Sunan). Dari Anas, dia berkata : ” Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar berupa keIslamannya” (Ditakhrij dari An Nasa’i)..Subhanallah..

Proses pernikahan mempengaruhi niat. Proses pernikahan yang sederhana dan mudah insya Allah akan mendekatkan kepada bersihnya niat, memudahkan proses pernikahan bisa menjernihkan niat. Sedangkan mempersulit proses pernikahan akan mengkotori niat. “Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan haruslah memenuhi kriteria Lillah, Billah, dan Ilallah. Yang dimaksud Lillah, ialah niat nikah itu harus karena Allah. Proses dan caranya harus Billah, sesuai dengan ketentuan dari Allah.. Termasuk didalamnya dalam pemilihan calon, dan proses menuju jenjang pernikahan (bersih dari pacaran / nafsu atau tidak). Terakhir Ilallah, tujuannya dalam rangka menggapai keridhoan Allah.

Sehingga dalam penyelenggaraan nikah tidak bermaksiat pada Allah ; misalnya : adanya pemisahan antara tamu lelaki dan wanita, tidak berlebih-lebihan, tidak makan sambil berdiri (adab makanan dimasyarakat biasanya standing party-ini yang harus di hindari, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang demikian), Pengantin tidak disandingkan, adab mendo’akan pengantin dengan do’a : Barokallahu laka wa baroka ‘alaikum wa jama’a baynakuma fii khoir.. (Semoga Allah membarakahi kalian dan melimpahkan barakah kepada kalian), tidak bersalaman dengan lawan jenis, Tidak berhias secara berlebihan (“Dan janganlah bertabarruj (berhias) seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama” – Qs. Al Ahzab (33),

Meraih Pernikahan Ruhani

Jika seseorang sudah dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan pada Allah, maka ia akan berusaha mencari seseorang yang sama dengannya. Secara psikologis, seseorang akan merasa tenang dan tentram jika berdampingan dengan orang yang sama dengannya, baik dalam perasaan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Karena itu, berbahagialah seseorang yang dapat merasakan cinta Allah dari pasangan hidupnya, yakni orang yang dalam hatinya Allah hadir secara penuh. Mereka saling mencintai bukan atas nama diri mereka, melainkan atas nama Allah dan untuk Allah.

Betapa indahnya pertemuan dua insan yang saling mencintai dan merindukan Allah. Pernikahan mereka bukanlah semata-mata pertemuan dua insan yang berlainan jenis, melainkan pertemuan dua ruhani yang sedang meniti perjalanan menuju Allah, kekasih yang mereka cintai. Itulah yang dimaksud dengan pernikahan ruhani. KALO KITA BERKUALITAS DI SISI ALLAH, PASTI YANG AKAN DATANG JUGA SEORANG (JODOH UNTUK KITA) YANG BERKUALITAS  PULA (Al Izzah 18 / Th. 2)

Penutup

“Hai, orang-orang beriman !! Janganlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu dan jangan kamu melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al Maidaah (5) : 87).

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Alam Nasyrah (94) : 5- 6 ).

Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati, saya sayangi dan saya cintai atas nama Allah.. demikanlah proposal ini (secara fitrah) saya tuliskan. Saya sangat berharap Ibunda dan Ayahanda.. memahami keinginan saya. Atas restu dan doa dari Ibunda serta Ayahanda..saya ucapkan “Jazakumullah Khairan katsiira”. “Ya Allah, jadikanlah aku ridho terhadap apa-apa yang Engkau tetapkan dan jadikan barokah apa-apa yang telah Engkau takdirkan, sehingga tidak ingin aku menyegerakan apa-apa yang engkau tunda dan menunda apa-apa yang Engkau segerakan.. YA ALLAH BERILAH PAHALA DALAM MUSIBAHKU KALI INI DAN GANTIKAN UNTUKKU YANG LEBIH BAIK DARINYA.. Amiin”

====================================
Dedicated to : My inspiration …. yang pernah singgah dan menghuni “hati” …Astaghfirullah !! Saat langkah ada didunia maya, tak menapak di bumi-Nya..Lalu, kucoba atur gelombang asa..Robbi kudengar panggilanMu tuk meniti jalan RidhoMu.. Kuharap ada penolong dari hambaMu meneguhkan tapak kakiku di jalan-Mu dan menemani panjangnya jalan dakwah yang harus aku titi.. ” Saat Cinta dan Rindu  tuk gapai Syurga dan Syahid di jalanNya makin membuncah..”
====================================

Maraji / Referensi :

1. Majalah Ishlah, Edisi Awal Tahun 1995.

2. Fiqh Islam, H. Sulaiman Rasyid, 1994, Cet. 27, Bandung, Sinar Baru Algesindo.

3. Fikih Sunnah 6, Sayyid Sabiq, 1980, cet. 15, Bandung, Pt. Al Ma’arif.

4. Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Muhammad Faudzil Adhim, 1998, Yogyakarta, Mitra Pustaka.

5. Indahnya Pernikahan Dini, Muhammad Faudzil Adhim, 2002, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press.

6. Rintangan Pernikahan dan Pemecahannya, Abdullah Nashih Ulwan, 1997, Cet. 1, Jakarta, Studia Press.

7. Perkawinan Masalah Orang muda, Orang Tua dan Negara, Abdullah Nashih Ulwan, 1996, Cet. 5, Jakarta, Gema Insani Press.

8. Kebebasan Wanita, jilid 1, 5, 6, A.H.A. Syuqqah, 1998, Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press

9. Sulitnya Berumah Tangga, Muhammad Utsman Al Khasyt, 1999, Cet. 18, Jakarta, Gema Insani Press.

10. Majalah Cerdas Pemuda Islam Al Izzah, Wahai Pemuda, Menikahlah, No. 17/Th. 2 31 Mei 2001, Jakarta, YPDS Al Mukhtar.


Kurma, Kismis, Madu & Sebab Utama Lelaki Ditarik Ke Neraka Oleh Wanita!

Ogos 4, 2008


Sabda Rasulullah s.a.w
“Berilah makan buah kurma kepada isteri-isteri kamu yang hamil, kerana sekiranya wanita hamil itu memakan buah kurma, nescaya anak yang bakal dilahirkan itu menjadi anak yang penyabar, bersopan santun serta cerdas pemikirannya.”

Kebaikan Kurma Ketika Mengandung dan Bersalin Adalah
amat baik sekali jika puan mengamalkan memakan buah kurma semasa mengandung kerana ini akan memudahkan bersalin nanti. Semasa bayi dilahirkan, buah kurma juga dicalitkan sedikit di lelangit bayi.
Ingat tak kisah
dimana Maryam hanya memakan buah kurma semasa melahirkan nabi Isa a.s. Buah kurma tidak mengandungi gula yang merbahayakan malah ia merupakan makanan Rasullullah s.a.w. Puan janganlah risau kerana takut diserang kencing manis.Apa yang harus puan buat, makanan manis2 yang lain puan jauhkanlah. Buah kurma tidak merbahayakan kesihatan kerana ianya mengandungi banyak khasiat.


1) KURMA
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, akan menyebabkan penghuninya kurang sihat”.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Berilah makanan kurma pada wanita yang hamil sebelum dia melahirkan, sebab yang demikian itu akan menyebabkan anaknya menjadi seorang yang tabah dan bertakwa (bersih hatinya)”.
Abu Abdillah a.s. bersabda:
“Buah kurma adalah salah satu buah yang berasal dari syurga dan dapat mensirnakan pengaruh sihir”.
Abu Abdillah a.s. bersabda:
“Orang yang memakan 7 buah kurma yang baik sebelum sarapan, maka pada hari itu dia tidak akan tertimpa racun, sihir dan tidak diganggu setan”.
Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s. bersabda:
“Barangsiapa memakan 7 buah kurma yang baik, maka cacing-cacing yang ada di perutnya akan mati”.


2) KISMIS
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Barangsiapa memakan kismis merah sebanyak 21 biji setiap hari sebelum sarapan pagi, maka dia tidak akan tertimpa penyakit kecuali kematian”.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Biasakanlah memakan kismis karena kismis dapat menghilangkan kepahitan (empedu/cairan kuning), menghilangkan lendir, menyehatkan badan, membaguskan rupa, menguatkan saraf dan menghilangkan letih”.
Imam Ali a.s. bersabda:
“Barangsiapa memakan 21 biji kismis merah, maka dia tidak akan melihat pada jasadnya suatu yang tidak disenangi”.
Imam Ali a.s. bersabda:
“Kismis dapat menguatkan jantung, menghilangkan penyakit, menghilangkan panas dan memulihkan kesehatan jiwa”.
Pada riwayat lain
dari Abi Ja’far At-thusi disebutkan bahwa kismis dapat menghilangkan lendir dan menyihatkan jiwa”.


3) MADU
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Barangsiapa minum madu setiap bulan dengan niat melakukan nasihat Al-Qur’an, maka Allah SWT akan menyembuhkannya dari 77 penyakit”.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Barangsiapa ingin memiliki hafalan yang kuat hendaklah dia meminum madu”.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Sebaik-baik minuman ialah madu kerana dia dapat mengkonsentrasikan hati dan menghilangkan dingin yang ada di dalam dada”.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Allah SWt telah meletakan berkah di dalam madu dan menjadikannya sebagai ubat dari rasa ngeri, dan madu telah didoakan oleh 70 Nabi”.
Dari Imam Ali a.s. beliau bersabda:
“Madu adalah ubat dari segala penyakit,tiada penyakit di dalamnya, ia dapat menghilangkan lendir dan membersihkan hati”.
Dari Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda:
“Rasul saw sangat menyenangi madu”.
Dari Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda: “Biasakanlah dirimu memperoleh dua ubat iaitu meminum madu dan membaca Al-Quran”.


******************************************************************************
*
Di akhirat nanti ada 4 golongan lelaki yg akan ditarik masuk ke neraka oleh wanita. Lelaki itu adalah mereka yg tidak memberikan hak kpd wanita dan tidak menjaga amanah itu. Mereka ialah:
******************************************************************************
1. Ayahnya
Apabila seseorang yg bergelar ayah tidak mempedulikan anak2 perempuannya didunia. Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti mengajar solat,mengaji dan sebagainya Dia membiarkan anak2 perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cukup kalau dgn hanya memberi kemewahan dunia sahaja. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya.

(p/s; Duhai lelaki yg bergelar ayah, bagaimanakah hal keadaan anak perempuanmu sekarang?. Adakah kau mengajarnya bersolat & saum?..menutup aurat?..pengetahuan agama?.. Jika tidak cukup salah satunya, maka bersedialah utk menjadi bahan bakar neraka jahannam.)

2. Suaminya
Apabila sang suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya. Bergaul bebas di pejabat, memperhiaskan diri bukan utk suami tapi utk pandangan kaum lelaki yg bukan mahram. Apabila suami mendiam diri walaupun seorang yg alim dimana solatnya tidak pernah bertangguh, saumnya tidak tinggal, maka dia akan turut ditarik oleh isterinya bersama-sama ke dlm neraka.

(p/s; Duhai lelaki yg bergelar suami, bagaimanakah hal keadaan isteri tercintamu sekarang?. Dimanakah dia? Bagaimana akhlaknya? Jika tidak kau menjaganya mengikut ketetapan syari’at, maka terimalah hakikat yg kau akan sehidup semati bersamanya di ‘taman’ neraka sana .)

3. Abang-abangnya
Apabila ayahnya sudah tiada,tanggungjawab menjaga maruah wanita jatuh ke bahu abang-abangnya dan saudara lelakinya. Jikalau mereka hanya mementingkan keluarganya sahaja dan adiknya dibiar melencong dari ajaran Islam,tunggulah tarikan adiknya di akhirat kelak.

(p/s; Duhai lelaki yg mempunyai adik perempuan, jgn hanya menjaga amalmu, dan jgn ingat kau terlepas… kau juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak…jika membiarkan adikmu bergelumang dgn maksiat… dan tidak menutup aurat.)

4. Anak2 lelakinya

Apabila seorang anak tidak menasihati seorang ibu perihal kelakuan yg haram disisi Islam. bila ibu membuat kemungkaran mengumpat, memfitnah, mengata dan sebagainya…maka anak itu akan disoal dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak….dan nantikan tarikan ibunya ke neraka.

(p/s; Duhai anak2 lelaki…. sayangilah ibumu…. nasihatilah dia jika tersalah atau terlupa…. krn ibu juga insan biasa… x lepas dr melakukan dosa… selamatkanlah dia dr menjadi ‘kayu api’ neraka….jika tidak, kau juga akan ditarik menjadi penemannya.)

Lihatlah…..betapa hebatnya tarikan wanita bukan sahaja di dunia malah diakhirat pun tarikannya begitu hebat. Maka kaum lelaki yg bergelar ayah/suami/abang atau anak harus memainkan peranan mereka.

Firman Allah S.W.T;
“Hai anak Adam, peliharalah diri kamu serta ahlimu dari api neraka dimana bahan bakarnya ialah manusia, jin dan batu-batu….”


LOVE IS CINTA

.:: Karena CINTA Kita Selalu Ada ::.

ephyria

my life my world

My Pain, My Life, My Struggles, My Fight

Come walk with me, Down My Dark & Stormy Journey BUSINESS INQUIRIES & CONTACT EMAIL : GODSCHILD4048@GMAIL.COM

Dunia Penyair ~ Himpunan Puisi Klasik Dan Moden Sepanjang Zaman

~ Koleksi Puisi Klasik Dan Moden Yang Segar Sepanjang Zaman ~

DAPUR IZZI

~ My Kitchen Dictionary ~

IZZI BAKERY

The Greatest Homemade Products

.::Ketika CINTA Bertasbih::.

.... saat beralun qasidah KASIH....

YOEDA BIKE

Bengkel Sepeda Gowes

Bengkel Sepeda Gowes

- SEPEDA GOWES -

PUISI SURGA

Sekadar Merekam Suara Hati

@yogicahyadhi | @jogjarunaway

Travel - Photography - Jogja Trip

yuliartivk

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

ISLAM SYIAH

Meluruskan Pemahaman Tentang Islam Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah (Jakfariyah)

Bcrita.com

Berbagi Cerita dan Informasi Bermanfaat

alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Lazione Budy

'Saoirse' is not a word, it's angel

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

Agnez Simple But Incredible

A fine WordPress.com site

Aku malu

Aku malu karena blog ini banyak kekurangan-nya